4024 Debrecen, Piac utca 22.
dmk@debrecenimuvkozpont.hu
06 (52) 413 - 939
Felnőttképzési nysz: 00633 - 2008
Akkreditációs lajstromszám: AL - 2460
Életre-való

„Életre-való” - kompetencia alapú non-formális képzések a közművelődésben Debrecen térségében
A Debreceni Művelődési Központ projektnyitó rendezvényéhez készült összefoglaló


A projektet a TÁMOP 3.2.3/09/2 azonosító számú „Építő közösségek” – közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért 2. kör: A közművelődés a nem formális és informális tanulás című pályázati felhívásra készítette a Debreceni Művelődési Központ.

1. A projekt célja, célcsoportja

A DMK folyamatosan megújuló programjaival, ingyenesen látogatható rendezvényeivel és közhasznú szolgáltatásaival évtizedek óta arra törekszik, hogy a hátrányos helyzetű gyermekeknek és fiataloknak fejlesztési és kompenzálási lehetőségeket nyújtson. Eddigi programjainkon különböző szociális helyzetű csoportok integrált keretek között vettek részt. 
Ennek a projektnek az egyik újszerűsége, hogy célzottan fejleszti az etnikai, kulturális, civilizációs másságokból eredő hátrányos helyzetű gyermekeket és fiatalokat.

Statisztikai adatokra, előzetes elemzésekre támaszkodva kerestük meg azt a 6 debreceni általános iskolát, ahol a hátrányos helyzetű tanulók száma igen magas (30-70%). 
Közvetlen célcsoportunk (1198 fő) a kiválasztott oktatási intézmények hátrányos helyzetű 10-15 éves tanulói. A projekt tervezése előtt alapos és összetett szükséglet- és igényfelmérést végeztünk. Figyelembe vettük a diákokra leginkább jellemző egyedi sajátosságokat, az iskolák pedagógiai programjait, és feltérképeztük a környezet, az iskola és a diákok igényeit.
A kutatási eredmények azt igazolták, hogy a célcsoportnak nagy szüksége van a kreatív tevékenységek által nyújtott motivációkra, képesség-, készség-, kompetenciafejlesztésekre, sikerélményekre. 
Projektünkbe ezért a kulcskompetenciák fejlesztése érdekében iskolán kívüli, oktatást, kiegészítő kézműves szakköröket, tehetséggondozó, fejlesztő foglalkozásokat, digitális képzéseket, kompetencia-fejlesztéseket, életvezetési tréningeket és táborokat terveztünk.

Az egészséges identitásfejlődést segíti a helyi hagyományok ismerete, népi kismesterségek gyakorlása, ezen ismeretek beépítése a mindennapi életükbe. A fiatalok életük egyre több területén igénylik a digitális ismereteket, mely megkönnyíti ügyintézésüket, tanulásukat, informálódásukat. A hátrányos helyzetű tanulók önmegismerésének, önmegvalósításának leghatékonyabb módszerei az önismereti, kommunikációs, konfliktuskezelő és stressz kezelő foglalkozások, melyeket játékos formában a dráma, a bábozás komplex személyiségformálásán keresztül valósítunk meg. Moduljaink egymásra épülnek, az elméleti és gyakorlati tudást egyaránt fejlesztik. Egyszerre több modul is kipróbálható, az alaptudás a tehetséggondozó alkalmakon továbbfejleszthető. A serdülőkorúak a non-formális és informális tanulás során pozitív támogatást kapnak személyiségük kibontakoztatásához, mely elősegíti a helyes szereprendszer kialakulását. A táboroztatásra – helyszíne a Hortobágyi Nemzeti Park Erdei Iskolája - fokozott igény jelentkezett, mely a hasznos szabadidő eltöltés, a motiváló, jutalmazó és közösségformáló szerep mellett hasznos környezeti ismereteket nyújt. A modulokban megszerzett gyakorlati tudás bemutatásához, értékeléséhez intézményünk időszakosan megrendezett vetélkedői, kiállításai, bemutatkozó rendezvényei kínálnak lehetőséget.

2. A projekt tartalmi elemei

I. szakkörök:
- „Bőrözde” 
- „Kéz-játék”
- „Kézről-kézre”
- „Báboskodj!”
- „Természetből-mesterkedők”

II. tehetséggondozó/fejlesztő foglalkozások:
- „Bábból-pillangó”
- „Míveskedő”

III. csoportmunkák:
- „Beszélő bábok- mesélő díszletek”
- „Szerepcsere- drámajáték”

IV. digitális képzések:
- „Barátom az Internet”
- „E-gyel könnyebb”
- Internet-ez?”

V. kompetenciafejlesztő/életvezetési foglalkozások:
- „Paraván- karaván”
- „Szerep- játékos”

VI. kompetenciafejlesztő táborok:
- „Szín-játszmák”
- „Aranykezek”
- „A népművészet továbbélése”
- Út-kereső”

VII. Életvezetési Klub

 3.   Együttműködő partnereink

- Epreskerti Általános Iskola
- Hunyadi János Általános Iskola
- József Attila Általános Iskola
- Nagysándor József Általános Iskola
- Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda
- Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kőrösi Csoma Sándor Tagintézménye

 4.    Projektünk a számok tükrében

A projekt időtartama: 2010.10.01-2012.09.30.
Projekt támogatása: 100%
Elnyert Uniós forrás: 33 106 311 Ft
Eszközbeszerzésre fordított összeg: 3 310 631 Ft

 

Foglalkozás

Fogl.típusa

Fogl. száma

Alkalmak száma

(óra)

Résztvevők száma összesen (fő)

szakkörök

5

12

188

120

Tehetséggondozás/

kompetenciafejlesztés

2

4

120

56

csoportmunka

2

4

80

32

Digitális képzés

3

12

240

120

tábor

4

4

60 szakmai óra

120

Életre - Való Klub

1

75

150

750

 

17

 

838

1198


A projekt során 17 típusú foglalkozáson 838 alkalommal 1198 fő hátrányos helyzetű általános iskolai tanuló fejlesztését végezzük.

5.  A projekt megvalósítói

 

A projektet a DMK humán erőforrásából szerveződött szakmai team valósítja meg szoros együttműködésben a partnerintézményekkel (kiválasztott iskolák). A DMK szakembereinek az elméleti tudásukon túl gyakorlati tapasztalatuk van a célcsoportról és megfelelő szakmai kompetenciákkal rendelkeznek (közművelődési szakember, játszóház vezető, tanító, tanár, drámapedagógus, szociális munkás, tanácsadó, szociológus, humán ökológus stb.). Azokra a feladatokra külső szakembereket kérünk fel, ahol a DMK humán erőforrása nem rendelkezik elegendő tudással, tapasztalattal vagy idővel. Nagy segítség, hogy a külső szakemberek többsége (iskolai pedagógusok) több éve közvetlen kapcsolatban vannak a célcsoporttal, ismerik sajátosságaikat és a leghatékonyabb motiváló tényezőket.

 6. A projekt várható eredményei

- olyan kompetenciafejlesztést motiválunk, amely esélyt teremt a tanulóknak hátrányaik leküzdésére, felkészíti őket az élethosszig tartó tanulásban való részvételre, életpályájuk aktív építésére,
- megismerik a DMK egyéb szolgáltatásait, újfajta közösségi élményeket szereznek, öntevékeny, művelődő csoporttaggá válnak, aktív látogatói, használói lesznek intézményünknek
- a projekt során szerzett tudás és tapasztalat kapacitásbővülést és minőségi fejlődést eredményez az intézmény és kapcsolatrendszere számára
- megújul, bővül a DMK humán és eszközerőforrása

 7.  A projekt fenntartása

A projekt során elindított jó gyakorlatokat, klub programokat a tehetséggondozó és kompetenciafejlesztő alkalmak során a fenntartási időszakban erősíteni fogjuk.
Tervezett programjaink, tevékenységi formáink hosszabb távon fenntarthatók, mert:
- alacsony költségvetésű, de magas szakmai színvonalú, változatos tematikájú programokat terveztünk,
- a szakmai munkák jelentős részét belső humán erőforrásunkkal oldjuk meg,
- a felmerülő költségeket hatékony tervezéssel minimalizáljuk,
- a projektben használt technikai eszközök hosszú távon működtethetők, megújíthatók.

Debrecen, 2011. február 8.

 


       Dr. Tar Károlyné
       Igazgató
       Debreceni Művelődési Központ 
 

Félidőben
az  „Életre-való”


A Debreceni Művelődési Központ TÁMOP 3.2.3/09/2-2010-0006 azonosító számú „Életre-való” kompetencia alapú non-formális képzések a közművelődésben Debrecen térségében elnevezésű projektje 2010. október 1-jén kezdődött és 2012 szeptemberén zárul. A projekt célja, hogy fejlessze az etnikai, kulturális, civilizációs hátrányban lévő gyerekeket, fiatalokat. A projektben a debreceni oktatási intézmények közül az Epreskerti, a Hunyadi János, a József Attila, a Nagysándor József Általános Iskola, a Tégláskerti Ált. Isk. és Óvoda, valamint a Vénkerti Ált. Isk., Óvoda és AMI Kőrösi Csoma S. Tagintézménye hátrányos helyzetű 10-15 éves tanulói vesznek részt.   
A programban a kulcskompetenciák fejlesztése érdekében iskolán kívüli kiegészítő kézműves szakkörök, tehetséggondozó, fejlesztő foglalkozások, digitális képzések, kompetencia-fejlesztések, életvezetési tréningek és táborok szerepelnek.
 A projektet teljes egészében az Európai Unió finanszírozza. Az elnyert összeg: 33.106.311 Ft. 
A két év során összesen 17 féle foglalkozáson 838 alkalommal 1198 hátrányos helyzetű általános iskolás fejlesztésére kerül sor, amelyet a Debreceni Művelődési Központ humán erőforrásából szerveződött szakmai csoport szoros együttműködésben valósít meg az iskolák pedagógusaival. A DMK a projekt által esélyt teremt a tanulóknak hátrányaik leküzdéséhez, felkészíti őket az élethosszig tartó tanulásra, életpályájuk építésére.
A projekt félidejéhez érkezett. Eddig 5 kézműves, 1 bábos, 6 digitális szakkör, 4 kompetenciafejlesztő foglalkozássorozat (drámapedagógiai és bábos) fejeződött be 294 órában, 180 gyermek részvételével. Továbbá 368-an heti rendszerességgel (2x2 óra) jártak az „Életre- való” klubba, ahol szakemberektől pályaorientációs, életvezetési tanácsokat kaptak. 
A nyáron 2011. július 10. és augusztus 6. között négy héten keresztül 120 gyermek táborozik a Hortobágyi Nemzeti Park Erdei Iskolájában. A tábori programban szerepel a hortobágyi pásztorélet bemutatása, a Pásztormúzeum és a természetrajzi kiállítás megtekintése. A szekértúrán a gyerekek megismerkednek a szabadban élő őshonos háziállatokkal (racka juh, magyar szürke marha, mangalica sertés, vízi bivaly). A vizes élőhelyeket és a hortobágyi madárvilágot pedig a természeti túra során ismerik meg.  
A szünidő után szeptemberben folytatódik a projekt megvalósítása szakkörökkel (kézműves, bábos), digitális képzésekkel és kompetencia-fejlesztő foglakozásokkal (életvezetési, drámapedagógiai, bábos). 

Kapcsolat
Debreceni Művelődési Központ 
4024 Debrecen, Kossuth u. 1.
Tel.: 52/413-939  e-mail: szonyi.sandorne@debrecenimuvkozpont.hu


Sikerrel zárult a Debreceni Művelődési Központ  „Életre-való”projektje 


A Debreceni Művelődési Központ TÁMOP 3.2.3/09/2-2010-0006 azonosító számú „Életre-való” kompetencia alapú non-formális képzések a közművelődésben Debrecen térségében elnevezésű projektje 2010. október 1-jén kezdődött és 2012. szeptember 30-án zárul. A projekt célja az volt, hogy fejlessze az etnikai, kulturális, civilizációs hátrányban lévő gyerekeket, fiatalokat. A projektben az Epreskerti, a Hunyadi János, a József Attila, a Nagysándor József Általános Iskola, a Petőfi Sándor Általános Iskola Tégláskerti Tagintézménye, valamint a Vénkerti Ált. Isk., Óvoda és AMI Kőrösi Csoma S. Tagintézménye hátrányos helyzetű 10-15 éves tanulói vettek részt.   
A programban a kulcskompetenciák fejlesztése érdekében iskolán kívüli kiegészítő kézműves szakkörök, tehetséggondozó, fejlesztő foglalkozások, digitális képzések, kompetencia-fejlesztések, életvezetési tréningek és táborok szerepeltek.
A projektet teljes egészében az Európai Unió finanszírozta. Az elnyert összeg: 33.106.311 Ft. Ebből az eszközbeszerzésre fordítható összeg: 3 310 631 Ft volt.
A projekt megvalósítását az iskolai tanév időtartamához igazítottuk. A foglalkozásokat a Debreceni Művelődési Központ egységeiben (Belvárosi, Újkerti, Homokkerti, Kismacsi, Közösségi Házakban és a Tímárházban) bonyolítottuk le. A programokat a Debreceni Művelődési Központ humán erőforrásából szerveződött szakmai csoportja a partnerintézmények pedagógusaival közösen valósította meg. A DMK a projekt által esélyt teremtett a tanulóknak hátrányaik leküzdésére, felkészítette őket az élethosszig tartó tanulásra, életpályájuk építésére.
Partnerintézményeinkkel beindítottuk és megvalósítottuk a „Bőrözde”(2 db), „Kéz- játék”, „Kézről-kézre”(6 db), „Báboskodj!” és a „Természetből mesterkedők” elnevezésű szakköröket. A 12 db szakkör foglalkozásain 188 alkalommal 120 fő vett részt. 
A tematikák kidolgozásakor a kreatív képességek fejlesztésére, a hagyományok ápolására, továbbéltetésére helyeztük a hangsúlyt. Az egészséges identitásfejlődést segítette a helyi hagyományok ismerete, a népi kismesterségek gyakorlása, ezen ismeretek beépítése a mindennapi életbe.
A digitális képzést az igényeknek és a feltételeknek megfelelően a Nagysándor József és az Epreskerti Általános Iskolákban indítottuk be. A „Barátom az Internet”, az „E-gyel könnyebb” és az „Internet-ez?”digitális képzéseken (12 db) összesen 120 fő vett részt. A fiatalok életük egyre több területén igénylik a digitális ismereteket, mely megkönnyíti ügyintézésüket, tanulásukat, informálódásukat.
A hátrányos helyzetű tanulók önmegismerésének, önmegvalósításának leghatékonyabb módszerei az önismereti, kommunikációs, konfliktuskezelő és stressz kezelő foglalkozások, melyeket játékos formában a dráma és a bábozás komplex személyiségformálásán keresztül valósítottunk meg. A tehetséggondozó, fejlesztő foglalkozásokat 28 fő részvételével, 120 alkalommal szerveztük meg. A „Szerep-játékos” és a „Paraván-karaván” kompetenciafejlesztő foglalkozásokon 28 fő vett részt összesen 80 alkalommal. 
A tervezett csoportmunkák során fejlesztettük a fiatalok önkifejező, problémamegoldó képességét, kreativitását, ami megkönnyíti a társadalomba való beilleszkedésüket, enyhíti a magatartászavarokat. 
A drámapedagógia eszközeire épülő „Szerepcsere-drámajáték” foglalkozásait heti rendszerességgel 16 fő látogatta, összesen 40 alkalommal. 
A „Beszélő bábok –mesélő díszletek” csoportmunkában 16 fő vett részt, összesen 40 alkalommal.
A kompetenciafejlesztő és életvezetési foglalkozásokat 32 fő részére, 80 alkalommal szerveztük „Szerep-játékos” és „Paraván-karaván” címmel.
Nagy érdeklődés övezte az „Életre-való” klubbot, amit heti két alkalommal napi 3 órában tartottunk a 10-15 éves korosztály számára. Alkalmanként 5-7 fő vett részt aktívan a beszélgetéseken, tréningeken. A klubfoglalkozások témáit a fiatal korosztály életkori sajátosságainak megfelelően alakítottuk ki. Az életvezetési, közösségépítő, személyiségfejlesztő programok a hátrányos helyzetből adódó nehézségeket, zavarokat kompenzálták.  
Nagy sikerrel zárultak a projekt táborai. „A népművészet továbbélése”, az „Aranykezek”, az „Útkereső” és a „Színjátszmák” elnevezésű táborokban összesen 120 gyerek vett részt. Alkalmanként 6 napot, 5 éjszakát töltöttek a Hortobágyi Nemzeti Park Erdei Iskolájában, a Fecskeházban. 
A tábor jellegének megfelelően (hagyományőrző, népművészeti, dráma, színjátszó) napi 3 óra szakmai foglalkozáson vettek részt, de naponta különféle tematikus programokkal színesítettük a tábori életet. A szakmai programokat környezetvédelmi, hagyományápoló tevékenységekkel és rekreációs, szórakoztató elemekkel egészítettük ki.
A táborozók megismerkedtek a hortobágyi pásztorélettel, betekintést nyertek a Hortobágy madárvilágába, ismerkedtek a puszta növényvilágával, vízminőséget vizsgáltak a Hortobágy folyón és csillagászati bemutatón vettek részt.
A táborok a hasznos szabadidő-eltöltés, a motiváló, jutalmazó és közösségformáló szerep mellett hasznos környezeti ismereteket is nyújtottak.
A projekt időtartama alatt a szakköröket 120 fő, a tehetséggondozó/kompetenciafejlesztő foglakozásokat 28 fő, a táborokat 120 fő, a csoportmunkát 32 fő, a digitális képzéseket 120 fő, az Életre-való klubot 1425 fő látogatta. 
A non-formális képzések során 1041 alkalommal 1877 hátrányos helyzetű gyereknek biztosítottunk tanulási, művelődési alkalmat. 
A tevékenységeket (135 foglalkozás, 17 foglalkozástípus), 1041 tanulási alkalommal valósítottuk meg. 

Poptörténeti emlékpont
Debreceni Művelődési Központ
Székhely: 4024 Debrecen, Piac utca 22.
Email cím: dmk@debrecenimuvkozpont.hu
Telefonszám: 06 (52) 413 - 939
Postafiók: 419.
Felnőttképzési nysz: 00633 - 2008
Akkreditációs lajstromszám: AL - 2460
Debreceni Művelődési Központ © 2009 - 2020 Minden jog fenntartva
|
Website & Design by TGweb.hu
Kérdése van? Írjon nekünk.