4024 Debrecen, Piac utca 22.
dmk@debrecenimuvkozpont.hu
06 (52) 413 - 939
Felnőttképzési nysz: 00633 - 2008
Akkreditációs lajstromszám: AL - 2460
In-spirál

„In-spirál”
dinamikus személyiségfejlesztés óvodásoknak és iskolásoknak a Debreceni Művelődési Központ szabadidős tevékenységében

A Debreceni Művelődési Központ projektnyitó rendezvényéhez készült összefoglaló


A projekt a TÁMOP 3.2.11./10/1 Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása című pályázati felhívásra készítette a Debreceni Művelődési Központ.

1. A projekt célja, célcsoportja

A Debreceni Művelődési Központ és 5 nevelési - oktatási intézmény közötti együttműködéseken keresztül a pedagógiai és művészeti komplex tanulási formák elterjesztése az óvodai nevelésben, a tanórán kívüli tevékenységek során, a tehetséggondozásban és a felzárkóztatásban.
A DMK kedvező feltételekkel (szakmai és tárgyi) rendelkezik a tanórán kívüli tevékenységek megvalósítására, illetve hatékonyan tud olyan ismeretbővítési - tanítási, nevelési célokat támogatni, amire jelenleg az oktatási intézményekben nincs lehetőség. Különösen érvényes ez azokban az oktatási intézményekben, ahol a hátrányos helyzetű tanulók létszáma magas.

A pályázat lehetőséget ad arra, hogy Szabó Kálmán Utcai Óvodával, a Bocskai István Általános Iskolával, a Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskolával, a mikepércsi Hunyadi János Általános Iskola és AMI-val és a Könnyűipari Szakközépiskolával új szakmai együttműködéseket alakítsunk ki és tartsunk fenn. 
Az óvodai nevelést, a tanórai és tanórán kívüli, szabadidős nem formális és informális nevelést és oktatást erősítjük, egészítjük ki a diákok igényeinek, szükségleteinek megfelelő programjainkkal. Így korán beépül a gyerekek személyiségébe, szokásrendszerébe, hogy érdeklődésüknek megfelelő ismereteket az iskolán kívül, a közművelődési – művészeti intézményekben  is szerezhetnek.
Célunk továbbá, hogy segítsük bekapcsolni a gyerekeket az egész életen át tartó tanulás folyamatába és hozzájáruljunk versenyképes tudásuk fejlesztéséhez. Mindezt kulturális érzékenységet, kreativitást és egészségtudatosságot, egészséges életmód kialakítását fejlesztő szabadidős tevékenységek megvalósításával, a nevelési-oktatási és kulturális intézmények hosszú távú együttműködésével kívánjuk elérni.
A projektben tervezett szakköreinken, versenyeinken, témanapjainkon, témaheteinken, táborainkban fejleszteni kívánjuk a gyermekek személyiségét, elősegítjük művészeti és kreatív képességeik kibontakoztatását, kompenzáljuk esetleges hátrányaikat és elősegítjük egészség- és környezettudatos magatartásuk kialakulását. 
Kompetenciafejlesztésünk során felkészítjük a fiatalokat életpályájuk aktív építésére. A  választott tevékenységek hatékonyan segítik a partner oktatási intézmények pedagógiai programjaiban megfogalmazott nevelési feladatok sikeres megvalósítását. 
Mottónk: „Minden gyermek abban fejlődik legjobban, amiben jól érzi magát.” 
Ugyanakkor e támogatás nagymértékben hozzájárul a DMK egész szakmai tevékenység - és kapcsolati rendszerének fejlesztéséhez is.
A projekt időtartama alatt 101 különböző programot 412 alkalommal valósítunk meg 2470 gyermek és fiatal számára. 9 féle havi és 9 féle heti szakkört, 10 féle témanapot, 4 féle vetélkedőt, 3 tábort és 33 túranapot tervezünk.

2. A projekt tartalmi elemei: 

I. Havi szakkörök:
- Művészetbarát szakkör
- Aprók falvi rajztanoda – művészetpedagógiai foglalkozás
-„Az égbolt titkai”- csillagászati felfedező napok
- Mondj nemet! – mentálhigiénés szakkör
- „Beszéljünk róla” – mentálhigiénés szakkör
- „Hagyományok útján” – kreatív kézműves szakkör
- Aprók- falva játszóháza
- Aprók-falvi rajztanoda
- Aprók-falvi ficánkoló

II. Heti szakkörök  -  heti 1 alkalommal
- „Földünkért”- környezetvédelmi szakkör
- „Évszázadok zenéje” – zenetörténeti szakkör
- „Mesélő kezek” – bábszakkör
-„Kerek Isten fája, szép tizenkét ága” – zenepedagógiai szakkör
-„Játsszunk és beszéljünk róla” – mentálhigiénés szakkör
-„Barangolás Zeneország birodalmában” – zenés mesék sorozata
- „Varázskéz” – rajzszakkör
- A Közlekedéskultúra fejlesztése – szakkör
-„Suli bábszínház” – interaktív drámapedagógiai foglalkozások

III. Versenyek, vetélkedők
- „Gyökereim földedbe kötnek…”- városismereti vetélkedő középiskolásoknak
- Népdalverseny, zenetörténeti vetélkedő
- „Varázsolva”s verseny
- Rajzverseny

IV. Témanap, témahét
- „Vendégünk a      …    kórus”    -  amatőr gyermek- és ifjúsági kórusok bemutatkozása
- „Előttem az utódom”- a DMK tárgyalkotó csoportjainak találkozója gyerekekkel
- Hajdúsági Hagyományaink
- Debrecen öröksége
- Bábokkal Meseországban
-  Hangszervarázs
- Teddy Maci kórház a lelki egészség világnapján
- Zsong a tavasz – költészet napi irodalmi délelőtt
- Aprók falvi madárbarátok
- Ételünk az életünk
- Egészséghét

V. Egyéb
- Tábor Szögligeten
- Pusztai bakancsolás – egész napos túra a Hortobágyon
3.  A projekt helyszínei, hatóköre

Az együttműködő oktatási intézmények a város egymástól távolabbi pontjain, ugyanakkor a DMK közösségi házaihoz közel helyezkednek el. (Ez volt az egyik szempontunk is az előkészítés során.). Így az egyes egységeinkben dolgozó szakemberek által a közös szakmai tevékenység fenntartása, fenntarthatósága is biztonságosabbá tehető.
A DMK 5 egységében tervezzük a programok lebonyolítását. Ezek:  Belvárosi Közösségi Ház, Újkerti Közösségi Ház, Homokkerti Közösségi Ház, Józsai Közösségi Ház, Tímárház - Kézművesek Háza. Mindegyik egységünk jól megközelíthető, rendelkezik a programok megvalósításához szükséges termekkel, eszközökkel és humán erőforrással.
A közösem megtervezett programok által nemcsak az oktatási intézmények, diákjaik, pedagógusaik, de a városrészen, illetve a város-közeli Mikepércsen élők is gazdagodhatnak ismeretekben, művészeti és közösségi élményekben. 

4.  A projekt megvalósítói
A projektet a DMK humán erőforrásából szerveződött szakmai team valósítja meg. A DMK szakemberei összekötő szerepet töltenek be a DMK és az együttműködő partnetek között. E szakmai munkatársaknak az elméleti tudásukon túl gyakorlati tapasztalatuk van a célcsoportról és megfelelő szakmai kompetenciákkal rendelkeznek (közművelődési szakember, játszóház vezető, tanító, tanár, szociális munkás, tanácsadó, szociológus, humán ökológus stb.) A külső szakembereket azokra a feladatokra   -  szakkör vezetés, témanapok, túranapok, tábor -  kérünk fel, ahol a DMK humán erőforrása nem rendelkezik elegendő tudással, tapasztalattal vagy idővel. 

5.  A projekt várható eredményei
- a projekt során szerzett tudás és tapasztalat kapacitásbővülést és minőségi fejlődést eredményez az intézmény és kapcsolatrendszere számára.
- tovább nő az intézmény látogatottsága
- újabb oktatási, nevelési intézményekkel mélyül el az együttműködés
- alacsony költségvetésű, magas szakmai színvonalú programjaink hosszú távon fenntarthatók
- a szakkörvezetői, oktatói és szakmai munkák jelentős részét belső humán erőforrásunk segítségével oldjuk meg
- a gyerekek és fiatalok új kompetenciákkal, ismeretekkel gazdagodnak
- szélesebb körben válik természetessé az élethosszig tartó tanulás szemlélete és gyakorlata

6.  A projekt fenntartása

Tervezett programjaink, tevékenységi formáink hosszabb távon fenntarthatók, mert:
- alacsony költségvetésű, de magas szakmai színvonalú, változatos tematikájú programokat terveztünk,
- a szakkörvezetői, oktatói és szakmai munkák jelentős részét belső humán erőforrásunkkal oldjuk meg,
- a felmerülő költségeket hatékony tervezéssel minimalizáljuk,
- a projektben használt technikai eszközök hosszú távon működtethetők, megújíthatók.

Debrecen, 2010. október 14.

            
                                    Dr. Tar Károlyné
                                           igazgató 

 

Sikeres volt az „In-spirál” a 
Debreceni Művelődési Központban

A DMK sikeres európai uniós pályázatának köszönhetően az elmúlt tanévben minden korábbinál több gyermeknek szervezett élményekben gazdag, ismeretbővítő, személyiségfejlesztő programokat, szakköröket, túranapokat, táborokat.  
5 nevelési - oktatási intézmény - a Szabó Kálmán Utcai Óvoda, a debreceni Bocskai István, a józsai Lorántffy Zsuzsanna, a mikepércsi Hunyadi János Általános Iskola és AMI, valamint a Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola – gyermekei több mint 400 programon vettek részt.

Az „In-spirál”- dinamikus személyiségfejlesztés óvodásoknak és iskolásoknak a Debreceni Művelődési Központ szabadidős tevékenységében elnevezésű projektet a TÁMOP 3.2.11./10/1 Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása című pályázati felhívásra készítette a Debreceni Művelődési Központ. A projektet, mely 2010. július 1-jén kezdődött és 2011. augusztus 31-én zárul - az Európai Unió 50.000.000 Ft-tal támogatta.

A programok között újszerű művészeti tanulási formák, élmény dús tanórán kívüli tevékenységek, tehetséggondozó és felzárkóztató alkalmak szerepeltek. 
A több mint 100 különböző programon 412 alkalommal 8874 –en vettek részt. 
9 féle havi és 11 féle heti - mozgásfejlesztő, zenepedagógiai, csillagászati, kézműves, mentálhigiénés, környezetvédelmi, bábos, zenetörténeti, drámapedagógiai - szakkört szerveztünk. A 13 féle témanapon bemutattuk a kórusok, tárgyalkotó körök, az egészséges életmód, a madarak, a hangszerek, a költészet világát, valamint a Hajdúság és a 650 éve mezővárosi rangot kapott Debrecen hagyományait. Továbbá 4 féle - rajz, irodalm-, zene-, várostörténeti – vetélkedőn és 3 szögligeti táborban, valamint a Hortobágyi Nemzeti Parkban 33 túranapon, pusztai bakancsoláson vettek részt az iskolások. 

A programokkal, amelyeket mintegy 120 kiváló szakember valósított meg, hozzájárultunk a gyerekek dinamikus személyiségfejlesztéséhez, művészi képességeik, kreativitásuk kibontakoztatásához, hátrányaik csökkentéséhez, az egészséges, környezettudatos magatartásuk formálásához, valamint az élethosszig tartó tanulás szemléletének terjesztéséhez, összességében pedig a családok életminőségének javításához. 

A gazdag programkínálat nagy tetszést aratott a gyerekek körében, hiszen számos új tevékenységet kipróbálhattak, ezekből választhattak kedvük és érdeklődésük szerint. A Debreceni Művelődési Központ a legkedveltebb és legsikeresebb programokat, szakköröket a következő években is folytatja.

A sok-sok új élmény, ismeret és színes tevékenység, amelyekkel a Debreceni Művelődési Központ egységeiben - a Belvárosi, Újkerti, Homokkerti, Józsai Közösségi Házban és a Tímárház - Kézművesek Házában - szervezett alkalmakon gazdagodtak a gyerekek, elnyerte a szülők és a pedagógusok elismerését is.

Az előbbieken túl fontos eredménye a közös munkának, hogy tovább erősödött a közoktatási intézmények és a Debreceni Művelődési Központ évtizedekre visszanyúló jó együttműködése. Egyre többen felismerték, hogy az iskolán kívüli szabadidő eltöltéséhez, közösségi élmények szerzéséhez milyen sok, színes lehetőség kínálkozik a közművelődési intézményekben. 

Kapcsolat
Debreceni Művelődési Központ 
4024 Debrecen, Kossuth u. 1.
Tel.: 52/413-939  e-mail: tar.karolyne@debrecenimuvkozpont.hu
 
Debrecen, 2011. augusztus 31.

Poptörténeti emlékpont
Debreceni Művelődési Központ
Székhely: 4024 Debrecen, Piac utca 22.
Email cím: dmk@debrecenimuvkozpont.hu
Telefonszám: 06 (52) 413 - 939
Postafiók: 419.
Felnőttképzési nysz: 00633 - 2008
Akkreditációs lajstromszám: AL - 2460
Debreceni Művelődési Központ © 2009 - 2020 Minden jog fenntartva
|
Website & Design by TGweb.hu
Kérdése van? Írjon nekünk.