4024 Debrecen, Piac utca 22.
dmk@debrecenimuvkozpont.hu
06 (52) 413 - 939
Felnőttképzési nysz: 00633 - 2008
Akkreditációs lajstromszám: AL - 2460
Állam- és művelődésigazgatás, alapjogok

1949. évi XX. tv. a Magyar Köztársaság Alkotmányáról 
1987. évi XI. tv. a jogalkotásról 
1990. évi LXV. tv. a helyi önkormányzatokról 
1991. évi XX. tv. a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségû szervek feladat- és hatásköreirõl 
1992. évi LXIII. tv. a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról 
1993. évi LXXVII. tv. a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól 
1995. évi LIII. tv. a környezet védelmének általános szabályairól 
1997. évi CXL. tv. a muzeális intézményekrõl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmûvelõdésrõl
1997. évi CLVI. tv. a közhasznú szervezetekrõl 
1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlõségük biztosításáról 
2001. évi LXII. tv. a szomszédos államokban élõ magyarokról 
2003. évi CXXV. tv. az egyenlõ bánásmódról és az esélyegyenlõség elõmozdításáról 
2004. évi I. tv. a sportról 
2004. évi II. tv. a mozgóképrõl 
2004. évi XXIX. tv. az európai uniós csatlakozással összefüggõ egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezésérõl, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról 
2004. évi CXL. tv. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 
2005. évi XC. tv. az elektronikus információszabadságról 
2006. évi XXXVIII. tv. a szellemi kulturális örökség megõrzésérõl szóló, Párizsban, 2003. év október hó 17. napján elfogadott UNESCO Egyezmény kihirdetésérõl 
2007. évi CI. tv. a döntéselõkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetõségének biztosításáról 
2008. évi VI. tv. a kulturális kifejezések sokszínûségének védelmérõl és elõmozdításáról szóló, Párizsban 2005. év október hó 20. napján elfogadott UNESCO egyezmény kihirdetésérõl 
20/1992. (I.28.) Korm. r. a helyi önkormányzatok egyes szerveinek és a köztársasági megbízottaknak a közmûvelõdési, közgyûjteményi, mûvészeti, továbbá más kulturális tevékenységekkel kapcsolatos államigazgatási feladat és hatásköreirõl 
4/1997. (I. 22.) Korm. r. az üzletek mûködésérõl és a belkereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeirõl 
132/2000. (VII.14.) Korm. r. a középületek fellobogózásának egyes kérdéseirõl 
237/2001. (XII.10.) Korm. r. a nemzeti gyászról 
173/2003. (X.28.) Korm. r. a nem üzleti célú közösségi, szabadidõs szálláshely-szolgáltatásról 
114/2004. (IV.28.) Korm. r. a népi iparmûvészettel kapcsolatos állami feladatokról 
193/2005. (IX. 22.) Korm. r. az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól 
305/2005. (XII.25.) Korm. r. a közérdekû adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkeresõ rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról 
167/2006. (VII. 28.) Korm. r. az oktatási és kulturális miniszter feladat- és hatáskörérõl 
297/2006. (XII. 23.) Korm. r. a közigazgatási hivatalokról 
09/2006. (XII. 23.) Korm. r. a Balassi Intézet létrehozásáról 
1/2007. (I. 9.) Korm. r. az oktatásügyi közvetítõi szolgálat, a könyvtári intézet, a közmûvelõdési tanácsadó és szolgáltató szerv és a mûbíráló szerv kijelölésérõl 
133/2007. (VI. 13.) Korm. r. az üzletek mûködési rendjérõl, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeirõl 
136/2007. (VI. 13.) Korm. r. a falusi és agroturisztikai szolgáltató tevékenységrõl 
335/2007. (XII. 13.) Korm. r. a döntéselõkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetõségének biztosításáról szóló 2007. évi CI. törvény végrehajtásáról 
18/2005. (XII.27.) IHM r. a közzétételi listákon szereplõ adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról 
6/2006. (V. 17.) IHM rendelet a rádióamatõr szolgálatról 
2/1999. (IX.24.) ISM r. a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram és a Regionális Ifjúsági Irodák mûködésérõl 
8/1996. (VII.25.) MKM r. a Magyar Köztársaság címerének a mûvelõdési és közoktatási miniszter ágazati irányítása alá tartozó kulturális intézmények általi használatáról 
14/2001. (VII.5.) NKÖM r. a könyvtári szakfelügyeletrõl 
20/2002. (X. 4.) NKÖM r. a muzeális intézmények nyilvántartási szabályzatáról 
12/2004. (V.21.) NKÖM r. a népi iparmûvészettel kapcsolatos állami feladatok végrehajtásáról 
46/2007 (XII. 29.) OKM r. az „art” mozik minõsítésének, és a filmalkotások korhatár szerinti megjelölésének feltételeirõl 
23/2005. (VIII.9.) NKÖM r. a közmûvelõdési feladatellátás országos szakfelügyeletérõl 
10/2007. (II.28.) OKM r. a külföldi kulturális intézetekrõl 
60/1992. (XI.17.) AB határozat jogi iránymutatás alkotmányosságának utólagos vizsgálatára irányuló indítványról 
A Képzõ- és Iparmûvészeti Lektorátus közleménye a mûvészeti alkotások szakvéleményezésében közremûködõ szakértõk névjegyzékérõl (Kult. Közl. 1997/7.; http://www.lektoratus.hu/szakertoi/index.html )  
„A kulturális modernizáció irányai” (olvasható: a http://www.okm.gov.hu  Internet oldalon)

Poptörténeti emlékpont
Debreceni Művelődési Központ
Székhely: 4024 Debrecen, Piac utca 22.
Email cím: dmk@debrecenimuvkozpont.hu
Telefonszám: 06 (52) 413 - 939
Postafiók: 419.
Felnőttképzési nysz: 00633 - 2008
Akkreditációs lajstromszám: AL - 2460
Debreceni Művelődési Központ © 2009 - 2020 Minden jog fenntartva
|
Website & Design by TGweb.hu
Kérdése van? Írjon nekünk.